Algemene Voorwaarden Feel Good Photography

Van de eenmanszaak Feel Good Photography van Amina Öztürk, gevestigd aan de Zelkovalaan,  2382EM te Zoeterwoude, Nederland.

 

Artikel
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid van voorwaarden
Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen
Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst
Artikel 6 – Facturatie en betaling
Artikel 7 – Wijziging overeenkomst
Artikel 8 – Opschorting en ontbinding
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Artikel 10 – Producten toesturen en retour sturen
Artikel 11 – Overmacht
Artikel 12 – Persoonsgegevens
Artikel 13 – Klachten
Artikel 14 – Toepasselijk recht

Fotografie

Artikel 15 – Extra kosten
Artikel 16 – Opzeggen, annulering of verzetten
Artikel 17 – Kwaliteit foto’s
Artikel 18 – Ontvangen van foto’s
Artikel 19 – Verlies van foto’s en bewaring
Artikel 20 – Schade aan apparatuur
Artikel 21 – Levering en gebruiksrecht
Artikel 22 – Auteursrecht

 

Artikel 1 – Definities

1. Opdrachtnemer: Feel Good Photography (afgekort FGP), de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever: de Opdrachtgever is degene die een dienst of product afneemt bij opdrachtnemer. Onder Opdrachtgever wordt ook wederpartij verstaan.
3. Overeenkomst: elke overeenkomst die tot stand komt tussen FGP en Opdrachtgever.
4. Producten: onder producten wordt verstaan onder andere (digitaal) geleverde foto’s.
5. Fotografie: alles onder het kopje “Fotografie” is expliciet van toepassing op overeenkomsten voor fotografie. De artikelen 1 tot en met 13 zijn tevens van toepassing.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen FGP en Opdrachtgever, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is uitgesloten in welk geval expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. FGP en Opdrachtgever zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.
4. FGP is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

1. De door FGP gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. FGP is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
3. Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is FGP daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij FGP anders aangeeft.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand nadat FGP de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, ofwel heeft bevestigd, en de aanbetaling door Opdrachtgever is voldaan indien dit wordt gevraagd door Opdrachtnemer. Bevestiging kan schriftelijk of digitaal.
2. De door FGP opgestelde offerte of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden FGP alleen, wanneer deze door FGP schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.
4. FGP is gerechtigd na het aangaan van de overeenkomst van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.
5. Op het moment van totstandkoming wordt met Opdrachtgever een datum en tijd afgesproken wanneer het een fotoshoot betreft. FGP reserveert deze datum en tijd voor de Opdrachtgever.

Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst

1. De Opdrachtgever stemt ermee in, dat FGP de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan FGP of zo nodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is FGP vrij te bepalen welke medewerker de opdracht uitvoert. Wanneer en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft FGP het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. FGP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 6 – Facturatie en betaling

1. Voor de uitvoering van een overeenkomst van de opdracht is de Opdrachtgever het honorarium, (eventuele) kantoorkosten, reiskosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende pakkettarief van Opdrachtnemer, of een ander, door FGP schriftelijk bevestigd uurtarief. Factoren als belang van de opdracht, specialistische aard van de opdracht, draagkracht van de Opdrachtgever en spoedeisendheid van de uit te voeren werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor aanpassing van de pakketprijzen.
3. FGP is steeds gerechtigd van de Opdrachtgever een voorschot van betaling te vragen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
4. De Opdrachtgever is verplicht de door FGP verzonden facturen te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, doch zo spoedig mogelijk. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat.
5. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling van de factuur is de Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7 – Wijziging overeenkomst

1. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen FGP en Opdrachtgever tijdig en in gezamenlijk overleg de overeenkomst aanpassen.
2. Wanneer de overeenkomst na het bevestigen door middel van een opdrachtbevestiging, zoals uitgelegd in artikel 4 onder 1, 2 en 3, gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek van de Opdrachtgever in een offerte gecommuniceerd worden.
3. Wanneer partijen overeenkomen dat de overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan het tijdstip van afronding hierdoor veranderen en dus beïnvloed worden. FGP zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
4. Indien de wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties heeft of andere gevolgen heeft op de overeenkomst, zal FGP de Opdrachtgever hierover vooraf inlichten.
5. Indien een vast honorarium is afgesproken ofwel is overeengekomen zal FGP aangegeven in hoeverre de wijziging(en) of aanvulling(en)van de overeenkomst het honorarium te boven gaat.

Artikel 8 – Opschorting en ontbinding

1. FGP is bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien (doch niet limitatief en/of uitsluitend): de Opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of de Opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of na het sluiten van de overeenkomst FGP ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de Opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is; en/of de Opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of de Opdrachtgever insolvent is, waaronder begrepen dat Opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/ of de Opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is de Opdrachtgever ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Voornoemde is onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever de door FGP reeds verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van FGP om de gehele schade in rechte te vorderen.
3. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1. Indien FGP aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dezen bepaling is geregeld.
2. Indien FGP aansprakelijk is voor directe schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee keer het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekeraar van FGP in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. FGP is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade ontstaan voor, tijdens of na de opdracht.
4. FGP is niet aansprakelijk voor het zoek raken van uw producten door/bij PostNL of een andere bezorgdienst. Dit geldt voor zowel het toesturen naar FGP als het retour sturen door FGP naar Opdrachtgever.
5. In afwijking van hetgeen onder 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes (6) maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Artikel 10 – Producten toesturen en retour sturen

1. Opdrachtgever stuurt de te fotograferen producten toe aan FGP. Dit is een brievenbuspakketje óf één doos van max. 10 kg. De kosten van toesturen zijn voor de Opdrachtgever zelf. De doos moet van een dusdanige kwaliteit zijn, dat de producten ook weer stevig retour gestuurd kunnen worden. Het liefst een stevige en nieuwe doos dus.
2. Indien Opdrachtgever een aangepaste opdracht en daarmee een aangepaste prijs is overeengekomen met FGP, bijvoorbeeld omdat er veel meer producten gefotografeerd moeten worden, mag de inhoud van de doos die besproken extra producten bevatten en ook zwaarder zijn dan 10 kg. De kosten voor het toesturen van die doos/dozen liggen dan echter nog steeds bij de Opdrachtgever.
3. Bij iedere opdracht ziet Opdrachtnemer graag een duidelijke overzichtslijst tegemoet van Opdrachtgever, met daarop alle producten gecontroleerd en genummerd. Dit scheelt tijd en inventarisatie door Opdrachtnemer.
4. Let op: wanneer Opdrachtgever bepaalde props op de foto’s wil zien, moeten de producten en props bij elkaar nog steeds max. 10 kg wegen en in één doos passen, mits een aangepaste opdracht is overeengekomen.
5. FGP is niet aansprakelijk (zoals in artikel 9, onder 4) voor het eventueel zoekraken van de producten door de bezorgdienst, bv. PostNL, wanneer Opdrachtgever de producten naar FGP stuurt.
6. Wanneer FGP de producten ontvangt, zal er een ontvangstbevestiging per mail worden gestuurd naar Opdrachtgever en worden de producten binnen 14 dagen na ontvangst gefotografeerd, óf binnen een andere termijn wanneer er een aangepaste opdracht is overeengekomen.
7. Na de afgesproken termijn voor de fotografie, stuur ik de producten retour, tot max. 10 kg in één doos (inclusief de eventuele props onder 3). Dit zit bij de prijs inbegrepen. Is het pakket zwaarder (dit is alleen mogelijk wanneer Opdrachtgever en FGP een aangepaste opdracht zijn overeengekomen), of zijn er meerdere dozen? Dan stuurt FGP tot max. 10 kg retour in één doos (inbegrepen in opdracht prijs) en ontvangt FGP graag een al betaald verzendlabel van Opdrachtgever voor de andere doos/dozen.
8. Opdrachtgever ontvangt een bericht per mail met de melding van de retourzending. FGP is niet aansprakelijk (zoals in artikel 9, onder 4) voor het eventueel zoekraken van de producten door de bezorgdienst, bv. PostNL, wanneer FGP de producten retour stuurt naar Opdrachtgever.

Artikel 11 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten FGP haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van FGP (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer, in-en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties.
3. Als Opdrachtnemer, door overmacht zijn verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is hij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. In geval van overmacht kan de Opdrachtgever FGP niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 12 – Persoonsgegevens

1. FGP behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met de Opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet-en regelgeving.
2. Van opdrachtgever wordt verwacht dat hij of zij zelf zorgdraagt voor het handhaven van de geldende privacy wet en regelgeving.

Artikel 13 – Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door de Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen een (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Opdrachtnemer.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.
3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.

Fotografie

Voorwaarden voor de fotografie

1. Je kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf je aanspreekt, Feel Good Photography is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
2. Uit iedere opdracht wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Feel Good Photography zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de uiteindelijke serie. De opdracht is pas compleet nadat Feel Good Photography deze selectie heeft gemaakt. Feel Good Photography is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan jou te tonen. Je kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Feel Good Photography niet geschikt zijn om te tonen.
3. Het is niet mogelijk om na het ontvangen van de foto’s, alle foto’s of een (klein) deel van de foto’s opnieuw te laten bewerken in een andere filter/preset voor dezelfde prijs, omdat het resultaat volgens Opdrachtgever niet naar wens is. Op de website pagina https://imfeelinggood.nl/productfotografie/ – die Opdrachtnemer bij elke opdracht attendeert aan Opdrachtnemer om goed door te lezen én voor akkoord aan te geven wat de werkwijze van Feel Good Photography betreft – , wordt duidelijk aangegeven: “Ben je je bewust van de effecten bij het gebruik van deze sfeer? De oorspronkelijke kleuren komen er anders uit te zien na de fotobewerking. Zie voor meer uitleg de informatie hierboven”. Dat is akkoord bevonden door Opdrachtgever vooraf aan de Opdracht. Dit om juist dit soort verwachtingen van Opdrachtgever te voorkomen. Na deze resultaatsinspanning is betaling vereist. Wil Opdrachtgever een andere filter/preset? Dan zal een nieuwe opdracht moeten worden afgesproken/ingeplant en betaald.

Artikel 15 – Extra kosten

1. De gemaakte reiskosten door FGP worden doorbelast aan de Opdrachtgever. Dit kan gaan om een ov-traject of benzinekosten. Wanneer het gaat om benzinekosten wordt € 0,19 cent per kilometer in rekening gebracht.
2. extra tijd en/of kosten die door input van de Opdrachtgever gemaakt worden door FGP om de foto’s te realiseren, kunnen worden doorbelast. Indien mogelijk wordt dit van tevoren gemeld.
3. De eventuele entree-en/of parkeerkosten die van toepassing zijn bij een fotoshoot op locatie worden doorbelast aan Opdrachtgever.

Artikel 16 – Opzegging, annulering of verzetten

1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Opdrachtgever, heeft FGP het recht om compensatie te vragen voor het reeds gedane werk en mag dit ook factureren. Opdrachtgever is verplicht tot betaling van het in rekening gebrachte bedrag. De voorlopige resultaten, die zijn verricht tot het punt van opzegging, zullen onder voorbehoud door FGP geleverd worden.
2. Wanneer er door de tussentijdse opzegging producten zijn geleverd, en daarmee bezittingsverlies is ontstaan, is FGP gerechtigd om hiervoor compensatie te vragen, tenzij er feiten en omstandigheden zijn aan de opzegging ten grondslag ligt die aan FGP zijn toe te rekenen.
3. Aan het annuleren of verzetten van de shoot zijn als volgt kosten verbonden: binnen 48 uur voor de fotoshoot bedragen de annuleringskosten 25% van de afgesproken prijs (met een minimum van €30,-). Binnen 24 uur voor de fotoshoot bedragen de kosten voor verzetten 20% van de afgesproken prijs (met een minimum van €15,-). Het verzetten van een fotoshoot op een buitenlocatie is kosteloos indien dit met de weercondities te maken heeft. De FGP neemt hiervoor contact op met de Opdrachtgever.
4. Wanneer Opdrachtgever later komt dan de afgesproken tijd, heeft dit geen invloed op de afgesproken eindtijd. De tijd die de Opdrachtgever te laat is gekomen is verloren tijd.

Artikel 17 – Kwaliteit foto’s

De geleverde foto’s door FGP worden standaard in hoge resolutie en hoge JPEG-kwaliteit geleverd. De foto’s worden in zogenaamd RAW-formaat (fine) gemaakt, nabewerkt in Adobe Lightroom en vervolgens omgezet naar JPEG. Opdrachtgever ontvangt nooit de RAW-bestanden. De kwaliteit van de foto’s is geschikt voor websites en social media, echter pas ik geen foto’s aan naar exacte social media afmetingen of persoonlijke website afmetingen.

Artikel 18 – Ontvangen van foto’s

1. De digitale foto’s van een B2B shoot zijn binnen twee (2) á drie (3) werkweken klaar na betaling van de factuur, tenzij anders aangegeven.
2. De digitale foto’s van een event zijn binnen vier (4) á vijf (5) werkweken klaar na betaling van de factuur, tenzij anders aangegeven.
3. Een aangegeven termijn door FGP is nimmer een fatale termijn doordat er bepaalde invloeden zijn waar FGP geen rekening mee kan houden.

Artikel 19 – Verlies van foto’s en bewaring

1. Wanneer de foto’s van een fotoshoot in de tijd tot levering verloren gaan, wordt de gedane fotoshoot over gedaan, zonder kosten.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van geleverde digitale foto’s door Opdrachtnemer.
3. FGP archiveert en bewaart de geselecteerde en nabewerkte foto’s geduurde zes (6) maanden. De archiveerplicht vervalt na deze zes (6) maanden.

Artikel 20 – Schade aan apparatuur

Wanneer door buitensporig gedrag van de Opdrachtgever, de kinderen, huisdieren, vrienden, familie of personeel van de Opdrachtgever schade veroorzaakt aan de apparatuur (camera, computer, lampen, achtergrond, etc.) FGP de Opdrachtgever aansprakelijk tot maximaal 75% van de nieuwprijs van de beschadigde apparatuur.

Artikel 21 – Levering en gebruiksrecht

1. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Opdrachtnemer.
2. De digitale foto’s die worden ontvangen door Opdrachtgever zijn nu ook eigendom van Opdrachtgever en mogen gewoon overal voor gebruikt worden. Indien mogelijk is het fijn wanneer Opdrachtnemer op social media getagd wordt. Opdrachtnemer zal dat omgekeerd ook waar mogelijk voor Opdrachtgever doen.
3. Opdrachtnemer behoudt altijd het auteursrecht, ook nadat de foto’s ontvangen zijn door Opdrachtgever. FGP mag de door haar gemaakte foto’s te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken (bijvoorbeeld voor haar portfolio), verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. FGP is niet verplicht dit te melden, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties en zal daarbij desgewenst uw naam vermeld worden.
4. Indien de Opdrachtgever wil meedoen met een fotowedstrijd met een foto van Opdrachtnemer, dient de Opdrachtgever dit eerst te overleggen met Opdrachtnemer. Wanneer toestemming is gegeven voor gebruik, moet de Opdrachtgever de foto met zichtbare copyright-vermelding in sturen.
5. De voorwaarden van de wedstrijd moeten door Opdrachtgever bestudeerd worden. Wanneer hierin vermeld staat dat de ingestuurde foto onbeperkt gebruikt mag worden door de organisatoren, moet dit wederom overlegd worden met Opdrachtnemer.

Artikel 22 – Auteursrecht

1. FGP draagt bij een levering van de foto’s het gebruik over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over een ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Tenzij dit schriftelijk niet is overeengekomen mogen de foto’s niet gebruikt worden voor (foto)wedstrijden, gekopieerd worden naar derden, verkocht, aangepast, geld aan verdiend worden om welke reden dan ook.
2. Bij auteursrechtelijke beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moet bij het verlenen van de opdracht ter kennis aan FGP worden gebracht en door haar aanvaard worden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. FGP kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
3. Met het kopen en betalen van de foto’s heeft Opdrachtgever niet het auteursrecht verkregen.